Verzenden en retouren

Verzendkosten

Voor verzending van de levering in Nederland gelden de pakkettarieven van DHL of Post.nl.  Pakketzending kunt u volgen via  de track and trace code.

Voor bestellingen naar  België en Duitsland hanteren we 25 euro verzendkosten.
 

1. PROCEDURE

1.1. Wanneer u zich heeft bedacht over een gedane bestelling en u wenst de goederen te retourneren, doe dit dan binnen 5 werkdagen na ontvangst. Omdat verzending altijd voor rekening en risico van de verzender geschiedt, dient het pakket deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd te zijn (onvoldoende gefrankeerde post wordt reeds door de transporteur geweigerd). Wanneer de teruggezonden goederen compleet in originele/onbeschadigde verpakking en ongebruikt zijn, dan storten wij het door u betaalde aankoopbedrag (-20% van het factuurbedrag, minimaal € 5,00) zo spoedig mogelijk terug op uw rekening. Voeg voor een snelle afwikkeling dan ook altijd een kopie van de aankoopfactuur bij met de vermelding 'annulering' en uw bank- of girorekeningnummer.
1.2. Retourzendingen dienen te geschieden in de originele en onbeschadigde verpakking en zonder te zijn voorzien van bijvoorbeeld stickers en plakband.

2. ALGEMEEN

2.1. SteLo Security B.V. staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
2.2. Op geleverde zaken worden 12 maanden garantie verleend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.3. Indien de afnemer aan SteLo Security B.V. een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van SteLo Security B.V.. De afnemer zal als dan SteLo Security B.V. vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.
2.4. Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen geeft SteLo Security B.V. garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.
2.5. De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te sturen naar het door SteLo Security B.V. op te geven adres.
2.6. Voor zaken met een door andere dan SteLo Security B.V. bijgevoegd garantiebewijs geldt, voor zover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.

3. UITSLUITING

De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen indien:
3.1. De afnemer de zaken heeft verwaarloosd.
3.2. De afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens SteLo Security B.V. of de fabrikant zijn verricht.
3.3. Bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
3.4. Het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
3.5. Het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.
3.6. De afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft.